Не напразно хората – и то мъдрите – са измислили фразата “Ти го плюеш, а той мисли, че дъжд го вали“.

България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през далечната вече 2012-та година, но въобще не си и помисляйте, че нещо се е променило за хората с увреждания в България.

Представителите на българските власти дори имаха наглостта да се изправят пред Комитета на ООН по правата на хората с увреждания през 2018-та година и откровенно да го заблуждават, колко много е направено. (припомнете си) Да, ама членовете на Комитета не им се хванаха и написаха “убийствени” препоръки (не сме видяли официален превод, затова ги преведохме и можете да ги видите в уорд или пдф фомат) към българските власти и нашите хора направиха поредния си (те друго май и не знаят) План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026).

Предложеният План показва сериозно неразбиране на Заключителните препоръки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, които предполагат тотална промяна в политиките по уврежданията. Членовете на Комитета – по един дипломатичен начин – са препоръчали на България да промени радикално подхода си към уврежданията като замени медицинския модел със социален. Това не се случва в новия – стар Закон за хората с увреждания, където увреждането продължава да се дефинира чрез експертните решения на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), въпреки претенцията в Плана, че „подходът е нов“.

Становището на ЦНЖ може да изтеглите в уорд или пдф формат.


Лого на Фонд Активни граждани
Алфа Рисърч
СУ
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.