И отново се включваме в рубриката без авторски коментар „Знаете ли, че”. Изнесените днес факти са посветени на отчетността и контрола върху дейността на НСИХУ. Та,

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

Практика на съвета Нормата на закона
  • Според текста на Решение № РД05-171/ 20.12.2010 г. за достъп до обществена информация, подписано от Главния секретар на МТСП, за периода от 2005 до 2010 г. включително: „…Министерският съвет не е изисквал и НСИХУ не е изготвял ежегодни отчети за своята дейност. Тази информация не е създадена или съхранявана от министерството, следователно достъп до нея не се дължи по ЗДОИ”. Според текстовете на протоколите от заседанията на НСИХУ, на заседание № 1 от 30.03.2005 г., заседание № 2 от 22.03.2006 г. и заседание № 2 от 17.05.2007 г. т. 1 в дневния ред е била именно приемане на отчетен доклад за дейността на НСИХУ съответно за 2004, 2005 и 2006 г. За 2007, 2008 и 2009 г., обаче, такива отчети не са изготвяни и обсъждани.
Чл. 3, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на НСИХУ: НСИХУ „представя ежегодни отчети на Министерския съвет за дейността си и взема мерки за подобряването й”. 
  • НСИХУ приема годишните отчети на национално представителните организации на и за хора с увреждания за 2005, 2006 и 2007 г. винаги с….. единодушие, дори и в случаите, когато „отчетите са представени по различен начин и не всяка организация е разработила достатъчно прецизно и добре материала си, поради което не може да се добие точна представа за нейната дейност” (извадка от протокол от заседание № 3 от 28.06.2005 г. ). Годишни отчети за 2008 и 2009 г. не са разглеждани и обсъждани.
Чл. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на НСИХУ: НСИХУ „получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представените организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.” 
  • За периода 2005 – 2010 г. включително МС нито веднъж не е извършил проверка дали национално представителните организации на и за хора с увреждания отговарят на критериите за представителност в НСИХУ.
Правилник за устройството и дейността на НСИХУ:Чл. 9. (1) Организациите, които кандидатстват за представителство в Националния съвет, подават чрез председателя на Националния съвет писмено заявление до Министерския съвет и следните документи:
1. удостоверение за първоначална съдебна регистрация; 2. удостоверение за актуално състояние; 3. устав;  4. справка за дейността в областта на интеграцията на хората с увреждания; 5. списък на териториалните структури с имената и адресите на ръководителите им; 6. численост на членския състав на организацията към датата на кандидатстване и на работещите трудоустроени лица с увреждания за организациите на работодателите;
(2) Асоциациите на организациите на хора с увреждания и организациите за хора с увреждания, които кандидатстват за общо представителство в Националния съвет, представят протокол от Координационния съвет на асоциацията, подписан и подпечатан от ръководителите на съответните организации, като се прилагат и документите по ал. 1 поотделно за всяка организация.
(3) Министерският съвет има право да извършва проверки по съдържанието на документите по ал. 1 и 2.
Чл. 10.  (3) Решението, с което организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания, организациите на работодателите и асоциациите се признават за представителни на национално равнище, е за срок 3 години.
……
(5) Министерският съвет може да отмени решението си по ал. 3, когато
:
1. организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания или организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище, не представят при поискване в едномесечен срок актуалните документи по чл. 9 за състоянието на съответната организация в случаите на проверка;
2. се установят документи с невярно съдържание;
3. организациите на хора с увреждания, организациите за хора с увреждания или организациите на работодателите, признати за представителни на национално равнище, престанат да отговарят на критериите за представителност по чл. 8;

…….

(очаквайте продължение)