Продължаваме да ви предоставяме информация за подкрепата от приятел с опит. Сега ще обърнем внимание на видовете подкрепа и какви особености имат те. Помислете в България кой вид имаме, ако въобще имаме, и към кой трябва да се стремим?

Какви са различните видове подкрепа от приятел с опит?

Като цяло има три модела на подкрепата от приятел с опит:

1. Неформалната и ad hoc подкрепа от приятел с опит е където подкрепата се предлага на индивиди с подобно положение, без хората да са формално организирани (като човек, който протяга ръка и подкрепя нов колега в работата, без да е насочен да го направи).

2. Организираната, но неплатена подкрепа от приятел с опит обикновено се извършва от доброволци, които вземат ролята на „ментори“ или „приятели с опит“. Това обикновено се предлага от организации, тъй като те често не получават адекватно финансиране от местните правителствата да изпълняват своята работа и затова трябва да разчитат на доброволци за жизненоважни услуги. Повечето организации на хората с увреждания наемат човек като координатор на доброволци, който да организира и управлява този тип подкрепа.

3. Платената подкрепа от приятел с опит е, когато участниците с увреждания обикновено са част от екип. Сключили са договор за предоставяне на услуги на потребители на организации на хора с увреждания, като например Центрове за независим живот.

Партньорите ни в Улоба са достигнали именно до платената форма и като се запознаем с качеството на живот на хората с увреждания в Норвегия, май това е фактора довел до това качество.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.