Здравейте, приятели,

Отново наближи време за избори. Отново на гражданите у нас ще им се наложи да изразят позицията си и да се опитат да въздействат на бъдещето на България, на своето бъдеще за следващите четири години.

Наистина, през последните двайсет и повече години у нас почти нищо не се е променило към добро – България продължава да си бъде недостъпна и недружелюбна за хората с увреждания. Улиците се опасни за нас (дори чувам все повече хора без увреждания да се оплакват от разкривени тротоари и плочки-коститрошачки), сградите пак са си същите крепости, голяма част от маршрутите на обществения транспорт са ни непознати, тъй като не можем да го ползваме. Всичко това ни спира дори и от възможността да упражним правото си на глас. Е, не можем да им отречем на хората, че са се погрижили все пак – дават ни възможността, ако имаме трайни увреждания, които не ни позволяват да упражним правото си на глас в изборно помещение (уврежданията се удостоверяват с документ от ТЕЛК(НЕЛК)), да гласуваме с така наречените „подвижни урни“ – няколко члена на съответната секционна избирателна комисия ще ви донесат у дома въпросната урна, която, за да бъде законна, е задължително да бъде надлежно запечатана.

За да гласувате с подвижна урна, е необходимо:

При гласуване с  подвижна избирателна урна по ПОСТОЯНЕН адрес да:

1. ПОПЪЛНИТЕ заявление по образец – Приложение № 24 от изборните книжа, публикувани на страницата на ЦИК; (ние ще го публикуваме на сайта си в момента, когато бъде пуснато в Интернет)

2. ПРИЛОЖИТЕ към заявлението копие от документа от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането;

3. ПОДПИШЕТЕ заявлението саморъчно.

4. АДРЕСИРАТЕ заявлението до кмета на общината, района или кметството по ПОСТОЯННИЯ си адрес (по лична карта).

5. ПОДАДЕТЕ заявлението не по-късно от един месец преди изборите – 5.09.2014 г, като го подадете в деловодството на съответната община, район или кметство лично или 

– чрез упълномощен представител.

– чрез писмо по пощата;

– по факс;

– в електронна форма;

За да гласувате с подвижна избирателна урна по НАСТОЯЩ адрес предварително

трябва да сте включен в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес.

За целта:

1. ПОПЪЛНЕТЕ заявление по образец – Приложение № 20 от изборните книжа, публикувани на страницата на ЦИК. С него заявявате, че желаете да бъдете включени в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес;

2. ПОДПИШЕТЕ заявлението саморъчно.

3. АДРЕСИРАЙТЕ заявлението до кмета на общината, района или кметството по НАСТОЯЩИЯ си адрес.

4. ПОДАЙТЕ заявлението не по-късно от 11 април 2013 г. в деловодството на съответната община, район или кметство лично или чрез упълномощен представител.

5. След като бъдете вписан в избирателния списък на секцията по настоящ адрес попълнете и подайте заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна по образец – Приложение № 24 от изборните книжа, публикувани на страницата на ЦИК.

ВАЖНО !!!

Подвижна избирателна урна се открива на територията на всяка община при наличие на подадени не по-малко от 10 заявления на избиратели.

Всеки избирател, подал заявление за гласуване с подвижна избирателна урна се заличава от избирателния списък на секцията.

С подвижна избирателна урна може да гласува само лицето с увреждания, не и останалите членове на семейството или съседи.

Можете да гласувате с придружител, ако уврежданията на опорно-двигателния апарат или на зрението, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) не Ви позволяват да извършите сам необходимите действия за гласуването.

Избирателите удостоверяват самоличността си пред СИК с:

– Лична карта;

– Личен (зелен) паспорт за страната – само за избиратели, редени до 31.12.1931 г.;

– Удостоверение за издаване на лични документи – в случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта е с изтекъл срок.