Въпреки извънредната обстановка и страха ни от вируса, спазвайки всички мерки за безопасност, ние за пореден път се събрахме да говорим за проблемите с личната помощ и конкретно с тези, породени от несъвършения закон за лична помощ.

На 17-18 юли в хотел Акорд се проведе обучението “Работилница за независим живот” по проект “Независим живот с лична помощ”. На него присъстваха застъпници за правата на хората с увреждания от страната и обсъдихме какво трябва да се направи, за да може закона за лична помощ да заработи, така че да отговори на нуждите на всички хора с увреждания и най-вече на хората с тежка телесна зависимост, чиито родители са възрастни или вече не са сред нас.

Всичко това е възможно благодарение на доверието на Фонд Активни граждани и финансирания от тях проект по първата сесия по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи “Независим живот чрез лична помощ”.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Независим живот чрез лична помощ” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 566,51 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Независим живот чрез лична помощ” е “да повиши знанията и уменията на екипа на организацията за консултиране и овластяване на хората с увреждания, като се поставя акцент върху Закона за лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.