Представителите на дирекция “Социални дейности” към СО г-жа Минка Владимирова и г-жа Стаматка Петрова инициираха среща с Капка Панайотова и представители на ЦНЖ за обсъждане на темите за специализирания транспорт, работата на Обществения съвет и наложителните промени в наредбата Асистент за независим живот. Публикуваме тук протокола от срещата.

ПРОТОКОЛ

От среща в офиса на ул. „Екзарх Йосиф“ 60 на 23.02.2012 г. между представители на  дирекция „Социални дейности” на СО и Център за независим живот по инициатива на г-жа Минка Владимирова – СО

Участвали:   от ЦНЖ: Капка Панайотова, Аделина Герова, Ива Дойчинова, Ваня Пандиева, Лиза Бочева, Маргарита Цветкова, Мариана Петрова, Емилия Кисимова, Венцислава Николова, Юлиан Борисов СО – Минка Владимирова, Стаматка Петрова

Изготвил записките: Венцислава Николова

Дневен ред:

  1. Проблемите със специализирания транспорт към Столична община
  2. Проблемите с наредбата за АНЖ към Столична община
  3. Участието на ЦНЖ в Обществения съвет за социална политика към Столична община

Г-жа Минка Владимирова започна срещата с темата за Обществения съвет и поетите ангажименти в отговор на наше писмо до г-жа Фандъкова от 15.02.2012 г.

  1. Лиза Бочева ще бъде вписана като официален представител на ЦНЖ в Съвета, а в случай на невъзможност да вземе участие в заседание, ще бъде представлявана от оторизиран представител на ЦНЖ. На всяко заседание на ОС, освен ако не е изрично обявено, че е закрито, могат да присъстват свободно и други колеги от ЦНЖ. Право на глас ще има само официалният представител на ЦНЖ или неговия заместник.
  2. Относно протоколи от минали заседания на Съвета – ще се направят конспектирани протоколи, които ще бъдат качени на сайта на Обществения съвет
  3. Относно годишния отчет на дирекция „Социални дейности“ за 2011 г. , представен на последното заседание на ОС, г-жа Владимирова се ангажира още днес /23.02.2012/ да направи необходимото, за да бъде публикуван в сайта на Общината.

Г-жа Капка Панайотова обвърза участието на представител на Център за независим живот в ОС с публикуването на протоколите и годишния отчет за дейността му, защото само това гарантира работата му като обществена платформа.

Г-жа Владимирова допълни, че правилата за работа на ОС, са изработени по примера на други обществени съвети от страната, но по принцип те имат нужда от осъвременяване и изготвяне на нови, дори с помощта на организации като ЦНЖ.

Общото мнение на всички колеги бе, че най-важното в работата ОС трябва да бъдат прозрачността, публичността и отчетността в действията на Съвета.

Относно специализирания транспорт:

Колегите от ЦНЖ потвърдиха, че в момента специализираният транспорт е крайно недостатъчен, с остаряла материална база, неудобно работно време и записвания с дни по-рано при желание за ползването му.

Г-жа Панайотова каза, че в Европа има доказали се практики в решаването на транспорта за хора с увреждания, които могат да се проучат и да се използват за приложение у нас. Една такава практика е ваучерната система за разплащане с транспортни фирми, които предоставят услуги и на хора с увреждания, като плащането се извършва от потребителите на транспорта. Но за това най-вече е необходимо да има политическа воля в общината. Ваучерната система поставя услугата на пазарен принцип и ще поощри повече транспортни фирми да закупят достъпни  коли, а на сега съществуващите да подобрят услугата, автопарка и отношението си към клиентите. За тази цел обаче трябва коренно да се промени системата за предоставяне на услугите, т.е. да се премине от финансиране на определени фирми към финансиране на хората, които да имат правото и възможността за избор на предпочитан от тях доставчик.

Г-жа Владимирова сподели, че СО за подобряване на услугата „специализиран транспорт” – към обединение на сега съществуващите фирми и коли и увеличаване броя на транспортните средства. Това би довело до увеличаване на работното време на две смени и възможност за използване на услугата и през уикенда.

Г-жа Владимирова се съгласи, че ваучерната система е една добра идея, която трябва да бъде проучена в европейските градове, където се прилага. Нейното въвеждане и в София може да реши проблемите в специализирания транспорт по адекватен и устойчив начин.

Относно наредбата АНЖ:

Г-жа Владимирова подчерта, че не са предвидени изменения в наредбата за АНЖ за 2012 г. поради ограничения в бюджета на СО. В момента наредбата действа с много трудности и жалби от страна на потребителите към омбудсмана на Р България и към КЗД. Основните възражения до този момент са от хора в будна кома, възрастни хора и различни други конкретни случаи, където идеята за социална активност в наредбата е възпрепятствана от невъзможността да се гарантират много по-базови и чисто човешки потребности. Затова в програмата на СО за 2013 г, е предвидено да се работи по видоизменението й и разделянето на наредбата на две нови – за деца и за възрастни.

Г-жа Панайотова изказа общото мнение на колегите от ЦНЖ, че докато не се върне наредбата за АНЖ в първоначалния й вид и не се предоставят други алтернативни услуги за хората с увреждания, няма да има истинска услуга за асистент и водене на независим живот. Личната помощ е основно право, заложено в Конвенцията на хората с увреждания, която бе ратифицирана през януари 2012 г от българския парламент. Ако искаме спазването и правилното използване на личната помощ да са факт, трябва да се постави ограничение за роднините като асистенти, да се направи по-висока часовата ставката за заплащане труда на асистентите и да се провежда качествено обучение сред потребителите на услугата за смисъла и същността на управлението на подкрепата, която им е нужна за независим живот.

Г-жа Мариана Петрова постави един много важен въпрос: ако човек, който е подал документи за услугата, но не е събрал необходимите точки за класиране, внесе нови документи, доказващи изменение в социалната му активност, ще се включи ли автоматично към ползването на услугата, или само ще се придвижи в листата на чакащите? Г-жа Владимирова обясни, че в наредбата е заложено разглеждане на документи и преоценка на класирането през юни 2012 г. До тогава, в случая на Мариана Петрова, за да не загуби предложението за работа е възможно да й се предостави от СО доброволец, който да й асистира при ходене до работата и обратно.

В заключение г-жа Владимирова каза, че тя е човек на диалога и вратата на кабинета й е винаги отворена за нас, като всяка сряда до обяд има приемно време за споделяне на проблеми и търсене на решението им.

От своя страна ЦНЖ и неговите експерти са готови да участват в преглед на добрите практики в европейските страни, за да се намери най-доброто решение за транспортно обслужване на хора с увреждания и за предоставяне на алтернативни услуги в общността. За целта обаче подобно изследване трябва бъде възложено по официалния ред – не само заради финансирането (такова може да се намери чрез проект пред донор), а заради последващото използване на продукта за формиране и осъществяване на общински политики.