След известно забавяне вече можем да стартираме провеждането на срещите на групите за подкрепа от приятел с опит. Благодарим на Нина, Красимир и Стефан, и на всички хора с увреждения, отзовали се на поканата ни.

Въпреки забавянето се надяваме срещите да са в подкрепа на участниците в тях. А те са наистина разнообразни – от младежи с увреждания в институции, такива с изявени правозащитни позиции въпреки крехката си възраст между 20 и 30 години, през хора с увреждания с опит (дори те самите са приятели с опит за някой друг), хора с различни увреждания (физически и сензорни), до наистина дългогодишни застъпници над 60 годишна възраст. Има студенти, безрабатни, работещи в частния сектор – въобще наистина разнородни по професия и интереси хора.

Пожелаваме успех в срещите, ползотворни дискусии и ще ви държим в течение за случващото се в групите.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.