Български хелзинкски комитет организира двудневен обучителен семинар на 29-30 октомври 2007 г. в гр. София за ролята на НПО и профсъюзите в борбата срещу дискриминацията на основата на раса/етнос, възраст, увреждане, религия/вяра, и сексуална ориентация.

Семинарът е финансиран от Европейската комисия и целта му е да развие възможностите на гражданското общество в България да работи срещу дискриминацията.

Програмата на семинара, разработена от международен екип от обучители, включва понятията за различните форми на дискриминация (пряка и непряка дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация, отказ за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, расова сегрегация, преследване); нейното документиране и доказване, материалния и личен обхват на забраната за дискриминация, принципа за прехвърляне на тежестта на доказване, консултиране на жертви и правна защита чрез българските правни механизми срещу дискриминация; повишаване на информираността, лобиране и организиране на кампании, както и други стратегии за борба срещу дискриминацията в контекста на съществуващата ситуация в страната.

Предимство ще имат кандидати от НПО и профсъюзи, които работят за защита от дискриминация на силно уязвими общности, като ромите и лицата с умствени затруднения; работят на местно равнище; и членуват в международни, европейски или регионални мрежи. Ще се търси баланс между представителите на НПО, работещи в защита на петте изброени признака, както и между НПО, изпълняващи различни роли (повишаване на обществената чувствителност, изграждане на капацитет, подкрепа за жертви, водене на съдебни дела, наблюдение и документиране, лобиране).

Български хелзинкски комитет ще покрие разходите за пътуване, настаняване и храна. Обучението ще се проведе на български език.

Информация и формуляри за кандидатстване могат да се получат на страницата на БХК . За повече информация можете да се свържете с г-ца Вяра Иванова на vyara@bghelsinki.org или на тел. 02/ 943 4876.

Краен срок за получаване на попълнените формуляри е 15 септември 2007. Формулярите изпращайте на адрес: Български хелзинкски комитет, ул. “Върбица” No7, София 1504 до Вяра Иванова или на ел.поща: vyara@bghelsinki.org. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени в рамките на един месец от изтичането на крайния срок за кандидатстване за времето и мястото на провеждане на семинара.