Темата на предаването е в решаването на въпроси, свързани с дискриминацията на ХУ.

Какви неща постъпват като оплаквания в Комисията за защита от дискриминация? Как Комисията защитава юридически ХУ? Защо препоръките на тази Комисия нямат нужната сила? Кои права най-често са нарушени: личните, или професионалните? Какво се прави в посока на превенцията от посегателства върху личността на ХУ?

Лого на Фонд Активни граждани
СУ
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.