Център за независим живот продължава с усилията си да изгражда силна и проактивна мрежа от застъпници за правата на хората с увреждания.

С влизането в действие на Закона за личната помощ през януари 2019 г. се откроиха различни аспекти в подкрепата по закона, които имаха нужда от публично търкуване и обяснение. Именно затова решихме да организираме обучение за новите правила по предоставяне на личната помощ, което ще се проведе на 17-18 юли и ще събере застъпници от цялата страна.

Всичко това е възможно благодарение на доверието на Фонд Активни граждани и финансирания от тях проект по първата сесия по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи “Независим живот чрез лична помощ”.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Независим живот чрез лична помощ” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 566,51 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Независим живот чрез лична помощ” е “да повиши знанията и уменията на екипа на организацията за консултиране и овластяване на хората с увреждания, като се поставя акцент върху Закона за лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.