Можем да се похвалим, че първите срещи на групите за подкрепа от приятел с опит минаха. Наистина се получиха добри дискусии.

Както писахме преди месец групите се сформираха и беше въпрос на време да започнат срещите. Това се случи и наистиня бяха много интересни. Водещите представиха подкрепата от приятел с опит (същност, видове, функции и ползите), а участниците видимо бяха заинтересовани от темата. Именно затова се получиха и ползотворни дискусии.

Благодарим на всички участници, на водещите Нина, Красимир и Стефан, и пожелаваме да продължите в същия дух.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.