Минаха още няколко срещи на отделните групи за подкрепа от приятел с опит и ставаме още по уверени, че имаше огромна нужда от тях. Интересът от нови участници не е огромен, но има редовни участници, с които се провеждат ползотворни дискусии.

Радваме се, че сформирахме групите с различни участници, защото сега се виждат разликите във мисленето, вижданията и хъса на различните групи. Младежите са много ентусиазирани за механизма и дискутират как да се въведе в България тук и сега, хората с увреждания обсъждат какво сме изпуснали от липсата на такава подкрепа от приято с опит в годините назад, а хората с намалане зрение споделят опит от предоставяне на неформална подкрепа от приятел с опит през годините, без да осъзнават, че това е признат механизъм в другите страни.

Отново благодарим на всички участници, на водещите Нина, Красимир и Стефан, и пожелаваме да продължите в същия дух.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.