Целта на обучителния симулационен инструмент „Преодоляване на бариерите” е да даде възможност на местните лобисти да вникнат и да усетят процеса на застъпничество за групови интереси, както и да развият необходимите знания и умения. Използваният метод е учене чрез “действие – осмисляне – научаване”.

Участниците в обучението добиват различни умения и вникват в нови неща посредством участието си – от една страна, в симулирана реалност, в която ударението пада върху процеса на застъпничество за групови интереси, а от друга, в дискусии, които свързват опита от симулацията с реалния живот на участниците.

Обучителният курс чрез симулация се осъществява от двама души: обучител и водещ на играта, които отговарт за обучителния ефект върху участниците, за свързване на опита, натрупан в симулацията, със ситуацията от реалния живот на участниците и за гладкото протичане на симулацията.

Обучението се състои от общо 5 сесии в рамките на три дена, като последния ден включващ „проследяваща сесия” се провежда около месец след първите два. Участниците трябва да бъдат между 7 и 15 човека.

За повече информация относно обучението пишете на cil@cil-bg.org или се обадете на телефон 02/983 25 15. Лице за контакти: Георги Цветков.