Днес от 10 часа, Фондация Интелдей и Център за независим живот организираха поредната си информационна акция в рамките на проекта „Не увреждай правилата! Кампания за обществена почтеност“, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Акцията този път беше изключително атрактивна и забавна – паркирахме своя автомобил, направен от балони, на площада зад църквата Света Неделя и започнахме да обясняваме на интригуваните минувачи защо сме „паркирали“ зелената си кола на тротоара и какви са целите ни.

Акцията ни събра не само минаващите наоколо хора, но и представителите на почти всички медии дойдоха да отразят събитието. Именно чрез медиите ние много се надяваме посланията ни, наши и на минувачите, да достигнат до възможно най-много хора.

Ето някои от посланията:

  • „Уважавайте се, като уважавате правилата!“
  • „Това, че паркираш на синьо място, не те прави велик! Защо сме най-силни в прецакването?“
  • „Моля, не се дръжте като идиоти! Всички имат право на придвижване!“
  • „Струва ли си да паркираш почтеността си тук?“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.