Продължаваме с представяне на допълнителна информация за подкрепата от приятел с опит. Днес ще дадем кратки обяснения какви са ползите.

Какви са ползите от подкрепата от приятел с опит?

  • Подкрепата от приятел с опит предлага ценна обмяна на опит, тъй като приятелите с опит имат по-добро разбиране на ситуацията, преживяна от лицето, търсещо съвет. Страховете и несигурността се разбират по-добре и взаимното доверие може да бъде по-лесно установени между лицето, търсещо съвет, и поддръжника. По този начин, подкрепата от приятел с опит предлага уникални перспективи;
  • Приятелите с опит могат да осигурят необходимата помощ за хората с увреждания като наистина контролират и насочват собствената си подкрепа;
  • Приятелите с опит често имат задълбочени познания за ресурсите на общността и какво работи най-добре. Те могат да предложат насоки за това, което може да изглежда като лабиринт от услуги;
  • Подкрепата от приятел с опит често включва повишаване на осведомеността относно несправедливостта и дискриминацията;
  • Поради опита си приятелите с опит са по-надеждни модели за подражание от други в подобно положение;
  • Хората са по-склонни да бъдат честни и отворени към приятелите си с опит;
  • Осигурява голяма гъвкавост по отношение на вида и разнообразието на предоставяната подкрепа;
  • Подкрепата от приятел с опит се е доказала като съществен елемент в предоставянето на възможности на хората да контролират собствения си живот и, когато такава подкрепа не съществува, това е имало отрицателно въздействие върху прилагането на самонасочена подкрепа;
  • Подкрепата от приятел с опит често е прагматична и съобразена със собствените обстоятелства на индивида.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.