Подкрепата трябва да бъде предоставяна винаги при поискване, независимо от случващото се около нас. Именно на тази тема колегите ни от Европейската мрежа за независим живот (ЕМНЖ) проведоха преди няколко години уебинар за подкрепата от приятел с опит по време на кризи.

Всички помним ковид пандемията, която повдигна много въпроси, и един от тях е как хората с увреждания продължават да водят независим живот в подобни кризи. Затова предлагаме на вниманието ви уебинар на ЕМНЖ (за съжаление само на английски език), на който темата е подложена на детайлен анализ.

Приятно гледане!


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.