С финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани започваме реализацията на проект “Овлястяване чрез подкрепа от приятел с опит”, който има за цел да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ.

Проектът е в сътрудничество с Улоба – най-големия кооператив в Норвегия на хора с увреждания, ползващи личен асистент и е продиктуван от създалата се ситуация покрай въвеждането на българския закон за лична помощ. След разгорещен дебат в българското общество, протести и много противоречия по самото предложение в България беше приет закона. Целта му беше да предостави на хората с увреждания възможност да водят независим живот в общността чрез използването на лични асистенти. По същество държавата предостави иновативна подкрепа на хората с увреждания, но те не бяха готови за новата възможност. Вместо това, те преобладаващо наеха членове на семейството като лични асистенти, възпроизвеждайки единствения модел на подкрепа, с който са запознати. Пет години след приемането на закона, българите с увреждания все още не са готови да приемат личната помощ, защото никой на държавно и/или общинско ниво не е положил усилия да им обясни какъв е механизма, как да управляват асистентите си, как и къде могат да получат подкрепа за решаване на проблеми с асистентите си и как контрола върху тяхната помощ може да промени качеството им на живот.

През годините нашата организация обогати с информация разработения сайт за лична помощ и създаде група от хора с увреждания, които ежеседмично обсъждаха проблемите със закона и идентифицирахме различни проблемни области, една от които е липсата на подкрепа от приятел с опит.

Дейностите са:

  • Проучване на норвежкия опит при обучението на хората с увреждания – посещение на българска група от застъпници (общо до 6 човека с увреждане и техните асистенти) в Улоба – най-големия кооператив в Норвегия на хора с увреждания, който предоставя лична помощ и различни допълнителни обучения на своите членове. При посещението ще бъде проучен начина на обучение на хората с увреждания и различните формални и неформални възможности за взаимопомощ между използващите лични асистенти.
  • Групи за взаимопомощ – сформиране на поне 3 групи за взаимопомощ в цялата страна, които ще се срещат веднъж месечно онлайн (в платформата ZOOM) и ще подпомогнат обучението на хората с увреждания в България по всички теми на ползването на механизма лична помощ. Фасилитатори на групите ще бъдат дългогодишни застъпници от Център за независим живот, но и посетилите и запозналите се с практиките в Улоба.
  • Застъпническа кампания – поредица от поне 4 онлайн кръгли маси и 1 конференция на живо в София, на които ще бъдат поканели лектори от Улоба. Основните теми ще са възможностите на групите за взаимопомощ при процеса на подготовка, кандидатстване и управление на личните асистенти по Закона за лична помощ.
  • Изработване на онлайн наръчник за обучение на хора с увреждания – наличието на инструмент, с който хората с увреждания да се запознаят с възможностите на механизма лична помощ е от съществено значение за подготовката им преди, а и по време на използването на механизма.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.