Студенти от Софийския университет направиха задълбочена оценка на услугата „Асистент за независим живот”, предоставяна от Столична община. Оценката бе част от проект на Центъра за независим живот, осъществен в партньорство с Катедрата по социология на Софийския университет и подкрепен финансово от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Проектът стартира в края на ноември 2008 г. под формата на кръжок „Социална критика и увреждания”. На срещите на кръжока бяха обсъждани теми от областта на социалната политика и уврежданията като социален модел на увреждането, участие на хората с увреждания в политическия процес, лична помощ и законодателство. В кръжока се включиха студенти по политология, психология и философия от СУ. Впоследствие част от тях участваха в качествена оценка на услугата „Асистент за независим живот”. Тя включваше анализ на политически документи и провеждане на интервюта с ползватели, асистенти и представители на общината. Заключенията и препоръките от оценката са представени в доклад, който може да бъде изтеглен от тук.

Друга полза от проекта беше обогатяването на раздел „Наблюдателница” на сайта на ЦНЖ с два нови аналитични текста – „Социален модел на увреждането”, който представя историята и основните принципи на идеята, и „Бележки върху интеграцията и Закона за интеграция на хората с увреждания”, който допълва и доразвива анализа на законодателството в сферата на уврежданията. Преведени и публикувани на сайта бяха и някои основополагащите за движението за независим живот текстове като „Фундаментални принципи на увреждането” и „Политическо изявление” на Съюза на хората с физически недъзи срещу сегрегацията (UPIAS), както и статията „Значението на ходенето” на британския „гуру” в сферата на науките за уврежданията Майк Оливър.