Център за независим живот продължава работата си по проекта “Обучението като средство за заетост”, финансиран от Министерство на финансите, програма ФАР 2004 “Развитие на гражданското общество”.

Паралелно, в проекта участват още 13 европейски страни, като целта е всяка страна да изгради тясно сътрудничество със своите държавни институции и агенции за осигуряване и подобряване на достъпа до организирани обучителни и стажантски програми на квалифицирани хора с увреждания. Безусловен факт е, че поради обективните трудности и ограничения на средата, много хора с увреждания не успяват да завършат висше образование, а друга немалка част отново по същите причини, остават без степен или с много ниска степен на образование. Съвсем естествен и нежелан резултат от тази ситуация за хората с увреждания е слабата им представителност и неконкурентноспособност на пазара на труда. Това е комплексен проблем, който е необходимо да се решава с комплексни мерки.

За да се подобри обаче ситуацията на младите хора с увреждания на пазара на труда, които въпреки трудностите са получили университетско образование и имат желание да се развиват и реализират професионално, планираме да изготвим списък с възможности за включване в различни обучения и стажове, където младите хора могат да придобият ценен професионален опит и да се запознаят отблизо с начина на работа на водещи държавни агенции.
След направеното проучване на картината в другите страни-участници в проекта, на 12 юли се състоя работна среща с представители на отделите “Човешки ресурси” на седем държавни институции и агенции. Всички присъстващи споделиха безрезервното си убеждение, че е задължително да се осигури достъп за хора с увреждания във всичките му измерения /информация, вход, асансьори, вътрешна организация на пространството, санитарен възел и т.н./. В някои институции има добри примери и предприети действия за постигане на това състояние, но като цяло трябва да се работи още много в тази посока.

Добрата новина е, че няма специализирани стажове и обучения за хора с увреждания, а лошата – че са малко институциите, които изобщо са взели „на въоръжение“ тази техника за набиране на персонал и създаване на възможности за младите специалисти да трупат професионален опит.

ДЪРЖАВНИ СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ

Три са съществуващите в момента държавни стажантски програми чрез които младите хора могат се запознаят отблизо с динамиката и стила на работа в някои институции, да натрупат опит, знания и умения от контакта им с колегите в съответната общност.

Програма “Българската мечта” е национална програма за професионална ориентация и реализация на студенти и млади специалисти, която стартира през 2002 г. по инициатива на заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев. От 2006 г. тя се организира и провежда от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Целта на програмата е, чрез провеждане на кратки летни стажове, да се създаде благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти и за тяхното оставане в България. Програмата последователно установява, подържа и развива контакти с представители на академичната общност, работодатели и държавна администрация, с което помага и подкрепя стажантите в началото на професионалната им ориентация и реализация.

За повече информация:
телефони: 02/940 13 11, 02/940 13 12
e-mail: bg_dream@mdaar.government.bg

Програма “Студенти на стаж към парламента” е инициатива на Народното събрание на Република България. Целта на програмата е младите хора, които нямат богат професионален опит да участват активно в процесите на подобряване качеството на българското законодателство и рационализиране на законотворчеството чрез изготвяне на законодателни проучвания. В програмата могат да се включат млади специалисти и студенти от специалностите право, международни отношения и публична администрация.

За повече информация:
Tелефони: 02/ 939 2140; 02/ 939 3487
Факс: 02/ 980 32 68

Програма “Старт на кариерата” е съвместна инициатива на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Основната цел е предотвратяване загубата на квалификация на младежите с висше образование и предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация. Програмата е насочена към безработни младежи до 29-годишна възраст без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) през предходната или текущата година и са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”. Заетостта по програмата продължава девет месеца.

До момента има информация, че в само една от трите представени програми са включвали хора с увреждания, но съществуват възможности за тяхното отваряне и към тази социална група, което ще изисква неголям финансов ресурс за посрещане на специфичните им потребности.

БЮЛЕТИН “ОБУЧЕНИЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЕТОСТ”:

БРОШУРА “ДА ГО НАПРАВИМ НАИСТИНА”

Тази брошура е въведение и полезен пътеводител за това как да направите обучителните програми и стажовете във вашата организация или институция отворени и достъпни за всеки. 


ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ:

Възможности за обучение за хора с увреждания в държавни институции в държавите участнички в проекта

Политики по заетостта, стратегии и стратегическа информация за хората с увреждания – Международно изследване

Митът за прехода: Договориране на увреждането в защитеното предприятие