Приключиха предвидените срещи на групите за подкрепа от приятел с опит. Нека обобщим какво се случи и как продължаваме напред.

Бяхме предвидили по 7 срещи на всяка група за подкрепа от приятел с опит и с изключение на няколко го постигнахме. Останалите ще ги направим, а дори участниците и водещите си дадоха дума да продължим срещите и след 31-ви март 3024 г.

Защо се случи така?

Както се казва – така е трябвало и му дойде момента!

Всичко започна след като беше приет закона за лична помощ и хората с увреждания бяха оставени във вакуум на липса на адекватна подкрепа и някак естествено възникна нуждата от такива групи. С годините се трупаше недоволството и неяснотите по отношение на всички аспекти на личната помощ – като започнем от включването в механизма по закона за лична помощ, преминем през липсата на адекватна подкрепа при индивидуалната оценка, търсенето и намиране на асистенти, тяхното обучение и управление на работата им, отчитането на часовете и стигнем да промяна на качеството на живот. Това последното дали въобще се постига?!

Всичко това естествено доведе до нуждата от инструмент за запълване на този вакуум и това бяха срещите на групите за подкрепа от приятел с опит. В началоте ни беше някак трудно да обясним на хората защо искаме да се събираме, защо е важно да участват в тези срещи и какви ще са ползите за тях. Но, някак успяхме, и срещите се случиха (и ще продължат) и доведоха до много смислени дискусии за механизма “подкрепа от приятел с опит”.

До какво доведеха срещите?

До проведени много ползотворни дискусии на запознати с подкрепата от приятел с опит хора с увреждания, които искат да променят политиките в България в сферата на уврежданията.

Искаме да благодарим на водещите групите Нина, Красимир и Стефан, и на участниците за отделеното време и наистина интересните дискусии, на които станахме свидетели. Без всички вас нямаше да успеем.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.