Вече им изгубихме броя на тези стратегии за хората с увреждания, но пък за сметка на това им усещаме несъвършенствата.

Проектът на Стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 представлява 50 страници общи констатации и намерения. Нуждата от Стратегия по уврежданията е безспорна, тъй като политиките по уврежданията се нуждаят от радикално преобразуване – от разбирането на това какво е увреждане до изграждането на публична среда за всички

Пълното ни становище може да изтеглите в уорд или пдф формат.


Лого на Фонд Активни граждани
Алфа Рисърч
СУ
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.