През последните година или две политиките за хора с увреждания се променят бързо, макар и не радикално. Промяната, ако въобще има такава, в живота на хората с увреждания ще зависи предимно от индивидуалната активност на всеки един – наличието на ресурс за лична помощ, жилищна достъпност и лична мобилност не означава, че достъпът до него ще бъде лесен, още по-малко автоматичен.

Според нас е невъзможно да се получи качествена промяна на живота на хората с увруждания вследствие на променените закони в сферата на уврежданията и сме го повтаряли систематично при всички удобни случай в работни групи и/или срещи за обсъждане на промените. Но, всеки човек с увреждане трябва да е готов за новите законови уредби и да ги ползва – ако иска естествено – за подобряване на жизненото му състояние.

Като застъпническа организация, ние винаги сме се опитвали да запознаем всички хора с увреждания – или поне тези, които виждат нередности в сегашната система – с несъвършенствата в политиките и къде са нарушени правата им. И сега няма да изневерим на принципите си и затова ще доосъвършенстваме нашата мрежа от застъпници в страната и чрез нея ще запознаем хората с увреждания с новите закони, наредби и програми, от които зависи живота им в бъдеще. Не говорим просто за превеждане на сложния език на тези документи на човешки, разбираем език, но и пречупен през призмата на неговите човешки права, през призмата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

В подкрепа на разбирането, от хората с увреждания, на механизма Лична помощ и на новия закона за лична помощ, ще актуализираме съдържанието на сайта за лична помощ (www.lichna-pomosht.org), който ще стане основен ресурс на застъпниците ни в подкрепата на хората с увреждания.

Всичко това е възможно благодарение на доверието на Фонд Активни граждани и финансирания от тях проект по първата сесия по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи “Независим живот чрез лична помощ”.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Независим живот чрез лична помощ” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 566,51 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Независим живот чрез лична помощ” е “да повиши знанията и уменията на екипа на организацията за консултиране и овластяване на хората с увреждания, като се поставя акцент върху Закона за лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.