До
г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Република България
г-н Симеон Дянков – Министър на финансите на Република България
г-н Томислав Дончев – Министър по управление на средствата от ЕС Копие до:
г-жа Румяна Бъчварова – Началник на кабинета на Министър-председателя

Относно: Премахване на средствата в бюджета на Република България за 2012 г. за общественополезни проекти на граждански организации, разпределяни чрез конкурс

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми г-н Дянков,
Уважаеми г-н Дончев,

Във внесения в Народното събрание Проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. не се предвижда резерв от средства за финансиране на проекти на неправителствени организации в обществена полза (през 2011 г. тези средства са 750 000 лв.), въпреки че субсидиите предоставяни директно на конкретни организации са увеличени спрямо 2011. С това изцяло се прекратява практиката част от субсидиите за неправителствени организации, работещи в обществена полза, да се разпределят на конкурсен принцип. Приетият текст е в пълно противоречие с препоръките в Оценката на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за ЮЛНЦ, изработен от експертен екип в началото на 2011 г., който беше изпратен и на Министерството на финансите. За Ваша информация прилагаме резюме на основните изводи и препоръки от доклада. При интерес можем да изпратим и неговия пълен текст, който може да бъде свален и от www.bcnl.org

Оценката предлага 4 сценария за промени в отпускането на държавни субсидии за ЮЛНЦ. Два от сценариите предлагат отпадане на директните субсидии и предоставяне на средства само чрез конкурс, а другите два са свързани с промяна в съотношението между директните субсидии и конкурсното финансиране (за 2011 г. делът на конкурсното финансиране в общия бюджет е 7%).
Премахването на средства за общественополезни проекти, които да се избират на конкурсен принцип, противоречи и на цялостната политика на правителството ограничените бюджетни средства да се изразходват максимално прозрачно и ефективно (каквито резултати дава един прозрачен и добре организиран конкурс). Някои от критериите за оценяване на проектите през миналата година бяха: · ефективност на предлаганите дейности, с оглед очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;
· устойчивост на резултатите;
· ефективност на разходите. Ние категорично заявяваме, че направената промяна е в противоречие с анализа на бюджетното субсидиране на неправителствени организации в България. Тя изпраща един крайно негативен сигнал за отношението на българското правителство към прозрачното изразходване на бюджетни средства и би показала пълното незачитане на мнението на гражданските организации. Това решение е предложено и без никакво обществено обсъждане или публична консултация с гражданските организации. С направеното предложение България изостава далеч след страни като Унгария, Хърватия, Естония и Албания, които предвиждат специални мерки за финансиране и подкрепа на гражданското общество.
Тъй като е очевидно нежеланието на държавата да прекрати директното субсидиране на неправителствените организации и да премине към изцяло конкурсно финансиране, ние настояваме за:

– Запазване в бюджета за 2012 г. на средствата за конкурсно финансиране на проекти на ЮЛНЦ в обществена полза. Делът на тези средства да бъде мин. 20 % от общата субсидия за ЮЛНЦ, тоест минимум 2 милиона лв. от заложените над 10 милиона лева;
– Запазване на тези средства в дългосрочен план, като тенденцията да бъде към преобладаващо конкурсно финансиране;
– Пълна прозрачност при определяне на субсидиите за неправителствени организации, както и при тяхното изразходване.

Нашето искане вече е подкрепено от над 100 организации и граждани от цялата страна, като техният брой продължава да расте. Предложенията ни ще бъдат оповестени и на пресконференция, която ще се състои на 13.11.2011 г. от 12.00 часа в прес-клуба на БТА. Прилагаме списък на организациите подкрепящи нашето искане. С настоящето писмо изразяваме готовността си за среща, на която да бъдат обсъдени конкретни стъпки по отношение на държавното финансиране на ЮЛНЦ, както и идеи за формулиране на ясна държавна политика спрямо гражданския сектор. Лицето за контакти от наша страна е Любен Панов, телефон 02/981 66 17, 0888 89 70 42, електронна поща luben@bcnl.org.

В очакване на Вашия отговор,
                                                        Български дарителски форум
                                                        Български център за нестопанско право
                                                        Национална мрежа за децата
                                                        Фондация „ПАЦЕП”
                                                        Фондация „Лале”
                                                        Фондация „Работилница за граждански инициативи”
                                                        Център за независим живот
                                                        Център за приобщаващо образование