Представяме поредната информация за подкрепата от приятел с опит. Този път ще обърнем внимание на необходимите съставки, без които подкрепата няма да доведе до желания резултат.

Какви са необходимите съставки на подкрепата от приятел с опит?

  • Подкрепата от непрофесионална гледна точка е от решаващо значение за подпомагане възстановяването у хората на чувството им за общност, когато са имали негативно преживяване и се чувстват откъснати от техните семейства и приятели;
  • Важно е тези, които участват в предоставянето на подкрепата от приятел с опит, да разбират своята роля и да внимават да не прекрачат границите от предлагане на подкрепа до това да бъдат инструктор или създаване на връзка на зависимост;
  • Подкрепата от приятел с опит е свързана с хора с конкретен опит или консултиране и подкрепа на други в подобна ситуация. Докато тази подкрепа често се случва в неофициални начини, също така има ясни доказателства за стойността на по-официалното предоставяне на подкрепата от приятел с опит като услуга, независимо дали се предоставя от доброволци или платени работници;
  • Границите на подкрепата от приятел с опит трябва да са ясни. Има разлика между предоставяне на информация и съвети и предоставяне на подкрепа от приятел с опит. Необходимо е също така да се прави разлика между подкрепа от приятел с опит и консултиране и подкрепа от връстници и независимо застъпничество. Може да има тънка граница между подкрепата от приятел с опит и сприятеляване. Както подкрепата от приятел с опит, така и сприятеляването имат за цел да изградят подкрепящи взаимоотношения с течение на времето и двете включват социални елементи в тях. Основната разлика между двете е акцентът върху целите. Подкрепата от приятел с опит се фокусира повече върху целта в рамките на ограничен във времето процес, докато сприятеляването има тенденция да се развиват повече неформални, подкрепящи взаимоотношения, често за по-дълъг период от време;
  • Важно е участващите хора да разберат това, докато двама души могат да споделят много общи неща, те няма непременно да приемат едно и също мнение по въпроса. Един приятел с опит не трябва да налага своите възгледи на лицето, на което той или тя осигуряват подкрепа;
  • Определяща характеристика на подкрепата от приятел с опит е, че тя се отнася до взаимоотношения и взаимодействия между хора, които са на равна нога. Фокусът не трябва да бъде просто върху „дейностите“, защото естеството на връзката е от решаващо значение за истинското разбиране на подкрепата от приятел с опит и нейния потенциал. Въпреки това, трябва да се определят граници в тези взаимоотношения;
  • Подкрепата от приятели с опит се предлага взаимно и реципрочно, което позволява на двете страни да се възползват от подкрепа, независимо дали я дават или получават и за повишаване на взаимната отговорност.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.