На 22-ри октомври 2015г. се проведе заключителната пресконференция в рамките на кампанията „Не увреждай правилата“ – кампания за обществена почтеност“, която се изпълнява от Фондация „Интелдей“, в партньорство с нас, и с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. На нея беше отчетено постигнатото по кампанията и открехнахме вратата към идеите ни за продължаването й със собствени средства.

Също така благодарихме на всички съвестни водачи на МПС, които разбраха нашите послания и вече не нарушават правилата при паркиране в синя и зелена зони в София.

Нашето основно послание бе, че е Еднакво непочтено:

  • Да ползваш синьо картонче, ако нямаш увреждане
  • Да отстъпиш синьото си картонче на друг
  • Да паркираш на синьо паркомясто, ако нямаш увреждане

лого на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (http://www.ngogrants.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България