През вече далечната 2014 г. в офиса ни се проведе обучение за peer support по проект на Европейската мрежа за независим живот и нашата организация. Предполагаме че много хора вече са го забравили, затова ще го припомним.

Това ръководство за обучение обединява материали, разработени за обучението, проведено на 21 юни 2014 г. в София, България. Те могат да бъдат използвани от други организации на хора с увреждания на местно, национално или европейско ниво, когато се организират подобни събития за Peer Support и Независим живот. Материалите в тези публикации трябва да бъдат адаптирани въз основа на целта на обучителното събитие, неговата продължителност и целевата аудитория (също като се вземат под внимание различни изисквания за достъп).

Това ръководство за обучение се състои от две секции:

  • Част A очертава теорията зад Независим живот и Peer support. Раздел 1 описва термина „Независим живот“ и как правото на независим живот се признава в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Също така обяснява целите, принципите и произхода на Движението за независим живот. Раздел 2 илюстрира какво е Peer support и каква роля може да изиграе в деинституционализацията, заедно с неговите ползи, функции и необходими съставки. Този раздел също описва случай на проучване на Peer support.
  • Част Б, от друга страна, подчертава плановете на сесията, практическото обучение и личните разсъждения от действителното събитие, състояло се на 21 юни 2014 г. в София, България.

Целият наръчник може да изтеглите от тук (на английски език).


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.