Кратък, но съдържателен разговор с координатора на проект “Включеност и увреждания” за личната помощ като философия.

В каква степен и по какъв начин да се влияе на нагласите в управляващите, в самите хора с увреждания, в останалите хора, за да не остават само на хартия добрите намерения, които не са действени и които не работят за активната и мислещата част от хората с увреждания. Как самите хора да са пълноценни в работата си, да могат да задоволяват всестранните си интереси и потребности, да се срещат с външния свят.

Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.