На 1-ви декември 2023 г. в платформата ZOOM се проведе кръгла маса на тема „Подкрепа за ползване на лична помощ в България“ по проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит”. Тя беше организирана по повод 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания и на нея дискутирахме по един много важен инструмент за хората с увреждания, а именно механизма за подкрепа от приятел с опит.

pokanata

На кръглата маса присъстваха нашите експерти, преминали обучение в Улоба (Норвегия), представители на Агенция за социално подпомагане, община Дряново и хора с увреждания. За съжаление последните бяха много малко, но го отдавяме на непознаването на темата. Затова записахме кръглата маса и ще я разпространим сред хора с увреждания.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.