На 25-ти Ноември се проведе втората кръгла маса по проект „Включеност и увреждания“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. В нея участваха журналисти от средствата за масово осведомяване, експерти по проблемите на хората с увреждания, студенти и хора с увреждания.

Програмата беше:

11:00 – 11:45

Представяне на проекта

Митко Николов, Център за независим живот – Основни параметри и цели на проекта

Елена Лилова, Алфа Рисърч – Резултатите от социологическото допитване – какво ни казаха хората с увреждания?

11:45 – 12:30

Индекс на влюченост

Проф. Милена Стефанова, СУМетодология на индекса на включеност

Доц. Стойчо Стойчев, СУ – Резултати и стойности на индекса на включеност за 2020 година

12:30 – 13:00

Дискусия и представяне на мненията на експертите

ОБОБЩЕНИЕ И ВЪЗМОЖНИ ИЗВОДИ


Лого на Фонд Активни граждани
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.