На 16-ти Ноември се състоя първата кръгла маса по проект „Включеност и увреждания“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Темата й бяха големите проблеми за включеността и как те се решават с конкретни политики, адаптирани към националната политическа система и местните общности. Обсъждани бяха проблемите и решенията: от нивото на световните стандарти, през анализа на националните политики до примери в две конкретни сфери – образованието и социалните политики и услуги.

Програмата й беше разделена на два панела:

ПЪРВИ ПАНЕЛ

11:00 – 11:30

Представяне на проблема

Митко Николов – Необходимост от политики на включеност – международни стандарти

проф. Милена Стефанова – Политики на включеност и интеграция в България

11:30-12:00

Дискусия

ВТОРИ ПАНЕЛ

12:00-12:30

Състояние и проблеми на политиките на интеграция в сферата на образованието и социалните услуги в България

проф. Румяна Коларова – Приобщаващото образование: от водещ принцип към конкретни политики. Ролята на правителствените институции и неправителствените мрежи

доц. Татяна Буруджиева – Социалната политика в България и Европейските програми за включеност

12:30-13:00

Дискусия


Лого на Фонд Активни граждани
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.