На 28-ми март 2024 г. в София се проведе заключителната конференция по проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит”. На нея дискутирахме за пореден път механизма за подкрепа от приятел с опит като възможност хората с увреждания да получат навреме и правилната информация и подкрепа, с която да се справят с живота по един по-добър начин.

Представихме видяното и наученото от нашите експерти с увреждания в централата на норвежките ни партньори и дадохме възможност на представители на Агенция за социално подпомагане и община Дряново да разкажат какво подкрепа предоставят всяка от тях на хората с увреждания при изпълнението на закона за лична помощ. Накрая имаше дълга и ползотворна дискусия по темата, при която хората с увреждания (в залата и онлайн) можеха свободно да кажат от каква подкрепа имат нужда.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.