Предполагаме че повечето хора с увреждания са чули от чуждестреанните си приятели словосъчетанието peer support, но дали го разбират? То няма буквален превод на български и затова всеки се опитва да го тълкува по своему. Ние ще се постараем да му придадем значение като предложим превод на български и дадем повече информация за него.

Какво е нашето предложение за превод?

Някой го превеждат “колегиална подкрепа”, но на каква основа двама човека с увреждане са колеги, без да са завършили и работят едно и също?! Други го тълкуват като “професионална подкрепа”, но не винаги, човека даващ подкрепата е професионалист в сферата, по която дава своята подкрепа! Затова ние предлагаме “подкрепа от приятел с опит”, защото първо се получава подкрепа от друг човек, с опит по темата и второ – имаш доверие на този човек и съответно ти е приятел (няма как иначе да му имаш доверие).

Какво е подкрепа от приятел с опит?

Подкрепата от приятел с опит е един от стълбовете на независимия живот и съществен елемент за самоопределянето на хората с увреждания.

Подкрепата от връстници може да се опише като помощта и подкрепата, която хората с жив опит могат да окажат на други лица в подобна ситуация. Например, може да се отнася до подкрепа, предоставена от някой, използващ лична помощ (PA) на друго лице, използващо PA. Или на някой, който е живял в институция в миналото, на други хора, които все още живеят в институции. Тази подкрепа може да бъде социална, емоционална или практическа (или всички тези) и може да промени живота.

В психичното здраве подкрепата от приятел с опит се описва като „основна система за даване и получаване на помощ на ключови принципи на уважение, споделена отговорност и взаимно съгласие за това, което е полезно. Подкрепата от приятел с опит не се основава на психиатрични модели и диагностични критерии“.

Подкрепата от приятел с опит е, и продължава да бъде фундаментална за философията и практиката на организациите за независим живот в овластяването на хората с увреждания, защото улеснява процеса на базисно ниво. Развитието на подкрепата от приятел с опит и партньорско застъпничество започва в областта на психичното здраве в САЩ, Нова Зеландия и Австралия, когато хората започват преминаване от институционални услуги към услуги в общността. Движението за независим живот и организациите на хората с увреждания продължават да гледат на подкрепата от приятел с опит като на съществен елемент в моста между зависимостта и независимия животи разбират, чехората с увреждания са експерти в разпознаването на бариерите, пред които са изправени и средствата, с които те могат да бъдат преодолени.

Каква роля за деинституционализацията може да играе подкрепата от приятел с опит?

Само чрез споделяне на личен опит и социални мрежи е възможно за индивида, който живее в институция, понякога от години, да направи необходимите стъпки към живот, воден от собствения си избор и контрол. Никой експертен орган не може да осигури необходима подкрепа под формата на съвети и дискусии за възможни грешки и постигнати успехи и споделяне на лични социални контакти. Някой, който е минал през същите трудности и несгоди може да осигури не само ценна и практическа подкрепа, но и подкрепа, която заслужава доверие в очите на получателя. Поради тези причини подкрепата от приятел с опит може да играе жизненоважна роля в процесите на деинституционализация, особено когато хората с увреждания минават през първоначално преминаване от институция към възможности за настаняване в общността. Важно е да видите подкрепата от приятел с опит в социалните мрежи като част от пакета за независим живот, който хората с увреждания могат да получат в съответните си държави, за да ги подкрепят в избора им в общността.

Подкрепата от приятел с опит е подход, основан на силните страни за подпомагане на независим живот, който се фокусира върху това какво може да направи индивидът и личните му силни страни. Тя е най-възпитателният инструмент за споделяне на информация, опит и прозрения, за да накараме хората с увреждания да осъзнаят възможностите си да постигнат пълно равенство и участие. Подкрепата от приятел с опит овластява хората с увреждания, като им помага да придобият умения за управление на своите социална и физическа среда, с цел пълно равенство и участие в техните семейства и общество.

Очаквайте още информация в следващите седмици.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.