През 2016 г. колегите от Европейската мрежа за независим живот направиха изследване на подкрепата от приятел с опит в Европа. Накратко ще ви го представим и ще го публикуваме в ПДФ формат, за да можете да се запознаете с него в цялост.

Европейската мрежа за независим живот (ЕМНЖ) се застъпва за по-добър достъп до подкрепа от приятел с опит за хора с увреждания, като съществена за прилагането на правото на независим живот. От създаването си през 1989 г. ЕМНЖ подчертава значението на подкрепата от приятел с опит за самоопределянето на хората с увреждания.

Всяка организация, правителствена или неправителствена, включително организации за лица с увреждания, лица и професионалисти, които използват термина “Независимият живот” в своята работа трябва да се съобразява със следните принципи:

  • да използва подкрепа от приятел с опит като основен образователен инструмент за споделяне на информация, опит и прозрения, за да накарат хората с увреждания да осъзнаят аудио, визуално и културно, психологическо, социално, икономическо и политическо потисничество и дискриминация, на които са изложени;
  • да накарат хората с увреждания да осъзнаят възможностите си да достигнат пълноценно равенство и участие;
  • да овласти хората с увреждания, като им помогне да придобият умения да управляват своята социална и физическа среда с цел пълно равенство и участие в техните семейства и общество.

ЕМНЖ е загрижена, че въпреки че повечето европейски страни са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, те все още не успяват да гарантират адекватен достъп до подкрепа от приятел с опит. Информация за това къде и как е тя се предоставя и финансира липсва. Ето защо ЕМНЖ реши да проведе изследване, за да получи по-добра картина на предоставянето на подкрепата от приятел с опит на хора с увреждания в Европейския съюз (ЕС) и зоната на Съвета на Европа. Въпросите могат да бъдат намерени в приложение 1 на изследването.

Изследването може да изтеглите от тук (на английски език).


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.