Днес, на 3-ти Декември – Международния ден на хората с увреждания, проведохме международна конференция с име “Включеност и увреждания”, по проект „Включеност и увреждания“, финансиран от Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

На нея представихме разработения от експертите на партньорите по проекта Индекс на включеност на хората с увреждания в България. За първата година от прилагането му можем да обявим, че Индекса му за включеността на хората с увреждания е много ниска – едва 38%!

В конференцията взеха участие Елена Лилова – старши изследовател в Алфа Рисърч, която представи социологическото проучване „Социалната включеност на хората с увреждания в България“, реализирано в рамките на проекта. Може да видите презентацията и тук.

Доцент Стойчо Стойчев от Софийския университет представи Методиката и Индекса за включеност, а г-жа Мари Сийлсалу от Институт за независим живот – Швеция представи разработения от тях модел за мониторинг на политиките за включеност (презентацията й може да се види тук).

Накрая отделихме време да си спомним за основателя на движението за независим живот в България и на нашата организация – Капка Панайотова, която ни напусна само преди месец половина. Тя беше най-ревностния защитник на човешките права на хората с увреждания и нищо нямаше да същото без нея и нищо няма да е същото след като я няма! Почивай в мир, Кап!


Лого на Фонд Активни граждани
Лого

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.