На 7.11.2019г., в Литературен клуб “Перото”, обявихме стартирането на общата ни инициатива с катедра “Политология” към Софийски университет, социологическа агенция “Алфа Рисърч” и фондация “Равностойно партньорство”. Проектът се казва “Включеност и увреждания” и е финансиран от Фонд Активни граждани България.

Политиките по уврежданията в България се правят конюнктурно и популистки без анализи и изследвания на тяхната ефективност и ефикасност и далеч от принципите и ценностите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 година. Така, едно съвършено ново по дата законодателство, изработено през миналата календарна година под мотото „системата ни убива“ и натиск на родители на деца с увреждания, съхрани системата-убиец и носи недъзите на предишния закон – водещо начало в  медицинската оценка, раздаване пари на калпак, ограничен достъп до технологии, роднини-асистенти и прочее.

Проектът „Включеност и увреждания“ цели да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики. Чрез изработването на поредица от анализи ще бъде показана необходимостта от дълбоки реформи в социалната сфера, които ще бъдат основа за вземане на решения, формулиране на обществени политики и провеждане на дебат по степента на включеност на хората с увреждания в обществото.

Съвкупността от дейности – социологическо проучване, анализ на емпирични данни, публикуване на доклади, публични събития, срещи с политици и общественици – е насочена към промяна на нагласите и постигане на обществен консенсус за реформи в политиките по уврежданията. В хода на работата ще бъде изработен индекс за включеност на хората с увреждания, който ще бъде тестван и прилаган систематично в бъдеще, така че проектът ще има устойчивост и след двете години на планирани дейности.

Като допълнителен ефект от изпълнението на проекта ще бъде създаването на една научно-изследователска общност, снабдена с инструментариум за наблюдение на политиките по уврежданията, насочени към социално включване на хората с увреждания. И още, очакваме да се формира нова академична дисциплина в политическите науки – политики по уврежданията, подчинени на човешките права, гражданското участие и върховенството на правото. Както стана ясно, проектът е съвместно усилие на коалиция от две неправителствени организации на хора с увреждания, Софийския университет и частна социологическа агенция. Тази организационна архитектура – сама по себе си – е пример за начина, по който би следвало да се работи в сферата на уврежданията, съчетавайки интересите на хората с увреждания, научния потенциал на академичната общност и предприемаческия дух на бизнеса.

Лого на Фонд Активни граждани
Лого на Алфа Рисърч
Лого на СУ
Лого на Брайл ФМ

„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на определени политики”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.