Отново сме на линия и този път ще представим какви са функциите на подкрепата от приятел с опит. Вие предполагате ли какви са?

Какви са функциите на подкрепата на приятел с опит?

Някои функции на тази подкрепа включват:

  • Информиране и свързване – подкрепа на хората чрез предоставяне на добра информация за местни ресурси и права, проучване на нови възможности, предлагане на съвети около самонасочена подкрепа и подпомагане на хората да създават полезни връзки. Може да бъде социална, емоционална или практическа подкрепа (или всичко това);
  • Насоки и планиране – подпомагане на хората да обмислят своите нужди и желани резултати и подпомагане на хората да разработят своите планове за подкрепа;
  • Преговори и застъпничество – подпомагане на хората при сключване на договори и споразумения с други и да се застъпват за собствените си нужди, когато е необходимо. Предлага решения на бариерите;
  • Организиране и настройка – хората организират своите системи за поддръжка, набиране на поддръжници и съгласуване на насоки.
  • Управление и подобряване – управляват своето финансиране, своята подкрепа и използване на експертни съвети за извършване на подобрения.
  • Отразяване и развитие – подпомагане на хората да преразгледат своите нужди и своите договорености за поддръжка и иницииране на промени, когато е необходимо.


Лого на Фонд Активни граждани

„Проектът “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 400 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване чрез подкрепа от приятел с опит” е “да повиши информираността на българите с увреждания и техните семейства за механизма на подкрепа от приятели с опит (peer support) чрез проучване и представяне на норвежкия модел за организиране и управление на подкрепа от приятели с опит за потребителите на лична помощ”“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.