В българския език имаме фрази и поговорки за всякакви случаи и те ненапразно са се появили, а са резултат от многогодишни наблюдения на обикновените българи и описват много точно конкретните ситуации от нашата действителност.

Наблюдавайки постоянните проблеми около системата за освидетелстване на лицата за трайна неработоспособност и вид и степен на увреждане, по-просто казана ТЕЛК, не можем да не си спомним за народната фраза „Залудо работи, залудо не стой“1, която много точно описва случващото се. Сега ще се обосновем.

Хората с увреждания в България са може би единствените останали в Европа подложени на унизителното събиране и предоставяне на различни медицински изследвания пред една комисия. На тяхна основа тя издава един документ за степента и вида на увреждането и с констатация на процента на неработоспособност. Този един единствен документ е толкова важен обаче, че всички хора са готови и подкупи да дават, за да го притежават. И защо е толкова важен?! Защото дава достъп до пенсия и до богатата система на социално подпомагане – различни помощи и безплатни лекарства, но и изключително много придобивки, които много хора ползват без да имат необходимост, т.е. просто злоупотребяват. И отново на дневен ред, в нашата объркана система, не излиза проблемът за злоупотребите и реалното премахване на ТЕЛК. И защо въобще трябва през 3 г. отново да се събират едни документи, като в някои случаи, даже може и да няма промяна в обстоятелствата. Дали обаче хората с увреждания искат реална промяна в системата на ТЕЛК или си искат пенсията, лекарствата и придобивките?!

Държавата е в състояние на неизбежна необходимост от реакция, защото проблемът с ТЕЛК-а е видим. Хората постоянно са недоволни и периодично протестират под прозорците на властта. Как обаче реагира и достатъчно адекватни решения ли предлага? Не, не прави нито едното! Тя предприема антикризисни мерки на момента без да има ясна визия и стратегия как да разреши проблема, и така запушва една дупка, но отваря поне две нови.

Ето защо сме изпаднали в ситуацията всички да действаме, но… не решаваме проблема! Именно това е и смисъла на народната мъдрост – „Залудо работи, залудо не стой“. И така – едните (хората с увреждания) ще искат промяна като периодично протестират, без да осъзнават, че това няма да им реши проблемите, а другите (държавата и нейните органи) ще действат „на парче“, само и само да потушат моментната криза. Без да решават проблема с ТЕЛК веднъж и завинаги, въз основа на дългосрочна стратегия.

Не веднъж в работни групи, семинари, уебинари, конференции и протести, ние от Център за независим живот сме заявявали, че докато съществува този универсален ключ за достъп до пенсионната система и тази на социално подпомагане – различни помощи, лекарства и придобивки – нищо съществено и качествено в живота на хората с увреждания няма да се промени.

Трябва да се премахне ТЕЛК-а!!!

Решенията не са сложни, но изискват политическа воля и грамотност от страна на държавата. В цивилизования свят не се правят експертизи на състоянието като официални и универсални документи – било то на вида и степента на увреждането или работоспособността. Там се оценяват потребностите на всеки индивид, така че задоволяването им да води до заетост, до социална и гражданска активност, до независим живот.

Такива предложения, извлечени от добри практики в други европейски държави, бяха направени от група активисти с увреждания още преди 5-6 години и те включват:

  1. Издаване на разширена епикриза от лекарски екип, в която е отразен трайният дефицит, предизвикан от едно или друго заболяване;
  2. Индивидуална оценка на потребностите, осигурена с ресурс за подкрепа на човека, който включва месечна издръжка поради увреждане, когато човек не може да работи, технически помощни средства, ресурс за адаптиране на жилище, лична помощ и, ако е необходимо, други средства за компенсиране на дефицита (ИНДИВИДУАЛНА ПОДКРЕПА);
  3. Разширяване правомощията и функциите на Агенцията за хората с увреждания, която да контролира и изисква от отговорните институции достъпност на физическата среда, на образованието, на здравеопазването и на всички публични системи, както и да управлява ресурса за индивидуална подкрепа и социално включване (ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА).

Съчетаването на тези три елемента създава предпоставки за разгръщане на нормативна база, която може да бъде в пълно съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 г.

За успокоение на хората, които получават пенсията си единствено въз основа на ТЕЛК-решението си и изтече ли срокът на ТЕЛК-а, пенсията им спира, веднага трябва да добавим – искайте премахване на ТЕЛК-а. Само така няма да зависи пенсията (или по-правилно би трябвало да се казва издръжка поради увреждането) ви от един документ, защото тя се полага заради увреждането ви.

Всичко друго ще е работа на парче и олицетворение на „Залудо работи, залудо не стой“!

Необходимо е да осъзнаем този тежък проблем и да променим ситуацията, а не само по параграф на година-две, което задълбочава нещата.


1. Значението на „Залудо работи, залудо не стой“ е работи напразно, без да има полза