Европейската мрежа за независим живот, Център за независим живот – София и Фондация “Валидност” призовават българското правителство незабавно да прекрати програмата, която ще насочва европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към изграждането на голям брой заведения за институционална грижа на хора с увреждания и възрастни хора. Въпреки ангажимента на България да се движи към алтернативи на институционалната грижа в общините, наскоро одобрената инвестиция ще замени големите институции с по-малки от същия тип, без да се справи с дълбоко вкоренените дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи.

През март 2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира покана BG16RFOP001-5.002 („Подкрепа за деинституционализация на услуги за възрастни и хора с увреждания“) за представяне на проектни предложения. Тя е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Региони в растеж“. Финансирането, което възлиза на близо 18 милиона евро, ще бъде използвано за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центрове и 68 домове за грижи за възрастни хора и хора с увреждания, включително за хора с психични проблеми, умствени увреждания и хора с деменция. Средствата ще бъдат насочени към 29 общини, като всяка от тях може да изгради до 9 нови обекта. В една такава община, Дряново, голям институционален дом за 100 жени с увреждания, ще бъде заменен със 7 нови институционални домове, като всичките ще бъдат разположени в града, който е с население под 8000 жители.

Трите НПО искат от министерството незабавно да прекрати поканата за предложения, тъй като одобрените проекти ще противоречат на задълженията на България по обвързващите европейски и международни стандарти за човешки права. България е страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), която, в член 19, посочва правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат част от общността. Способността за прилагане на КПХУ е сред предварителните условия на европейските структурни и инвестиционни фондове, като допълнително изискване е ЕФРР да се използва за „обществени услуги, които подкрепят правото на всеки човек да живее с равен избор в общността“.

Това, че България има история на преместване на хора с увреждания от големи в малки институции (наричана още „транс-институционализация“), беше наскоро посочена от Комисията по правата на хората с увреждания. В своите препоръки към правителството, публикувани през октомври 2018 г., Комисията призова властите да отпуснат средства за индивидуализирани услуги за подкрепа, като например лична помощ, и да гарантират, че фондовете на ЕС се използват за „насърчаване на включването на хората с увреждания в обществото“. Комисията изрично поиска от България да преустанови преместването на хора от големи институции в малки групови домове.

Одобрените от ЕФРР инвестиции за малки институционални домове ще укрепят системата на сегрегация на хората с увреждания и ще отдалечат финансирането на социални жилища и друга инфраструктура, която улеснява включване в общността”, каза Капка Панайотова, директор на Център за независим живот – София.

В тази връзка  Европейската мрежа за независим живот, Център за независим живот – София и Фондация “Валидност” призовават Управляващия орган и Европейската комисия незабавно да прекратят покана BG16RFOP001-5.002 и да пренасочат средствата към проекти, които отговарят на легалните задължения на България по международните и европейски закони за правата на хората с увреждания и, по-специално, правото им да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността.

Брюксел и София, 11 февруари 2019 г.