Институтът за модерна политика в партньорство с Център за независим живот, Български център за нестопанско право и Български хелзинкски комитет извърши изследване на дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) за периода 2005 – 2010 г. Анализът се осъществи в рамките на проект „Прозрачност за подобряване на политиките – участие на хората с увреждания в политическия процес”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Основните изводи на Института за модерна политика сочат, че НСИХУ работи непрозрачно, налице са сериозни разминавания с принципите на добро управление, като предпоставките за това са на нормативно ниво, но и в голяма степен в наложилата се практика на съвета. Пълният текст на анализа е публикуван на интернет страницата на Института за модерна политика http://www.modernpolitics.org/?p=1959.
В процеса на изследване Институтът за модерна политика се натъкна на факти, които са драстичен пример за лоши практики на съвета.
Ето защо, позволяваме си в този блог в рубрика „Знаете ли, че” да оповестим тези факти, като ще оставим коментара на читателите. Започваме с първите три факта….

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Практиката на съвета Нормата на закона
  • „…НСИХУ не е провеждал представителни и непредставителни проучвания за степента на удовлетвореност на хората с увреждания от резултатите от дейността му…” (Извадка от Решение № РД05-171/ 20.12.2010 г. за достъп до обществена информация)
Чл. 6, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания:  „За осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с председател министъра на труда и социалната политика.”
  • «…Министерството на труда и социалната политика не е извършвало или възлагало проучвания и/или анализи на потребностите на хората с увреждания….» (Извадка от Решение № РД05-171/ 20.12.2010 г. за достъп до обществена информация)

 

Чл. 3, т.2 от Правилника за устройството и дейността на НСИХУ: НСИХУ организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации” .
  • „..НСИХУ, чийто председател е министърът на труда и социалната политика, не е организирал и провеждал кръгли маси, семинари, обществени дискусии или други организационни форми….» (Извадка от Решение № РД05-171/ 20.12.2010 г. за достъп до обществена информация)

 

Чл. 3, т.4 и 7 от Правилника за устройството и дейността на НСИХУ:НСИХУ „съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания”; НСИХУ  „организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване”.

(очаквайте продължение)