В поредното издание на рубриката „Знаете ли, че” представяме допълнителна информация за организацията на работа и публичността на резултатите от дейността на НСИХУ за периода 2005 – 2010 г. включително.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

I. Във връзка с администрирането на дейността на НСИХУ

1. Администрирането на дейността на НСИХУ е възложено като допълнителен ангажимент на един служител в МТСП, без допълнително възнаграждение.
2. Протоколите от заседанията на НСИХУ са изготвени формално, в тях не са отбелязвани съществени данни, представени на съответните заседания, както и проведени обсъждания.
3. Често в протоколите от заседания липсват имената на участници в съответното заседание и наименованията на организациите, които те представляват.
4. Към протоколите не са приложени нито един от проектите на нормативни актове и други документи, които са били предмет на обсъждане съгласно дневния ред, независимо от факта, че би следвало да бъдат неразделна част от съответния протокол.

II. По повод публичността на работата на НСИХУ

1. Независимо от постъпили предложения в тази насока (Заседания № № 2/ 17.05.2007 г.; 4/ 02.11.2007 г.), за целия период на мониторинг от 2005 до 2010 г. включително НСИХУ не създава своя интернет страница. Информация за състава, дейността на съвета, неговите заседания, заети позиции, взети решения не е публикувана нито на интернет страницата на МТСП (администриращ дейността на съвета орган на управление), нито на страницата на МС (орган, на който съветът е на пряко подчинение и който упражнява контрол върху дейността му).
2. НСИХУ не е разработил и изпълнявал своя медийна стратегия (предложение за медийна стратегия е направено на първото заседание на съвета през 2005 г.). Не е информирал регулярно медиите, а от там и обществото за дневния ред на хората с увреждания и на НСИХУ.
3. Констатира се вяло медийно присъствие на НСИХУ и спорадично отразяване на дейността му.
4. НСИХУ приема бланка на съвета едва през м. Септември 2008 г., независимо че за необходимостта от такава бланка се дискутира още през 2005 г.

И ВМЕСТО ФИНАЛ

До тук в рубриката «Знаете ли, че» представихме без авторски коментар някои от основните наблюдения на дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) за периода 2005 – 2010 г. включително, извършени в рамките на проект „Прозрачност за подобряване на политиките – участие на хората с увреждания в политическия процес”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа с водеща организация Център за независим живот. Изводите оставихме на вас, драги читатели.
На мен, лично, много ми се иска следващото наблюдение да не съдържа подобни констатации, а на вас? Какво, според вас, можем да направим заедно по този въпрос? Оставаме в очакване на Вашите коментари и предложения.