Днешната рубрика „Знаете ли, че” без авторски коментар е посветена на взаимодействието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) с други институции и организации за периода 2005 – 2010 г. включително.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

  • Комуникацията с органи на управление на централно и местно ниво за 6 години се изразява в: писмо към общините за изпълнение на задълженитето за осигуряване на достъпна среда, без резултат, 2005 г.; писмо до МИЕ за предоставяне на проект на ЗОП за обсъждане, без резултат, 2005 г.; предложение за покани към ведомства за представяне на програми, планове в сферата на хората с увреждания, без резултат, 2007 г.; писмо до институции за предоставяне на финансовата рамка по Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, без резултат, 2010 г.
  • НСИХУ не е осъществявал регулярно взаимодействие с Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, както повелява правилникът за организация на дейността му.
  • Съветът не е установявал контакти със структури на бизнеса и на третия сектор извън състава на НСИХУ (НСИХУ не е канил на свое заседание бизнес структури; поканил е НПО само веднъж – заседание № 1/06.02.2007 г.; само на две заседания на съвета са участвали хора с увреждания, като в протокола от едното заседание е посочено изрично, че те не са поканени).
  • За 6 години от своето създаване НСИХУ не е канил представители на организации на и за хора с увреждания, непредставени в съвета, да изразят позиция по разглежданите от съвета въпроси, свързани с интеграцията на хората с увреждания. Дори протоколите от заседанията и взетите решения не са били публично оповестявани.
  • НСИХУ е изразявал враждебно отношение към представители на третия сектор, работещи в областта на хората с увреждания, но непредставени в съвета (изразяване на недоволство, че организации извън състава на съвета са канени на обсъждане на Националния план за действие за защита от дискриминация за 2007 г., заседание № 4/ 09.11.2006 г.; негативно отношение на част от национално представителните организации на и за хора с увреждания по повод разширяване състава на НСИХУ и навлизане в него на нови организации в тази сфера, заседание № 3/ 20.11.2009 г.; изразяване на недоволство от дейността на организации в сферата на хората с увреждания, непредставени в съвета, заседание № 3/ 20.11.2009 г.).
  • В резултат: Шест години след създаването на НСИХУ отново се налага да се изпраща писмо до институциите, в което да се обяснява статутът и функциите на съвета (протокол от заседание № 3/21.09.2010 г.).

(очаквайте продължение)