В продължение на рубриката без авторски коментар „Знаете ли, че”, днес публикуваме допълнителни факти за (без)действието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) за периода 2005 – 2010 г. включително.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Практика на съвета Нормата на закона
  • За 6 годишен период органите на централната власт регулярно не изпълняват законовото си задължение да внасят всички проекти на стратегии, планове, програми и законопроекти, които касаят хората с увреждания за обсъждане в НСИХУ. НСИХУ не изисква официално от тях изпълнение.
  • Нито един нормативен акт на община в сферата на хората с увреждания не е внесен за разглеждане в НСИХУ от 2005 до 2010 г. включително. НСИХУ не реагира.

В същото време:

  • В НСИХУ «спешни законопроекти остават без становище” (извадка от протокол от заседание № 4/02.11.2007 г.)
  • Актуализацията на Списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания е отнела на НСИХУ почти година и половина (обсъждането започва на заседание № 2 от 03.05.2005 г., а актуализираният списък е приет на заседание № 4 от 09.11.2006 г.)
Чл. 6, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания: „Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.”
  • НСИХУ нито веднъж не е потърсил международно сътрудничество, международна експертиза или добра практика, която да приложи в дейността си.
Чл. 3, ал. 6 от Правилника за устройството и дейността на НСИХУ:НСИХУ „установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания”
  • Най-активни на заседанията на НСИХУ, с експертни становища и алтернативни решения са представителите на….. синдикалните организации.
Чл. 6, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания: Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Оставяме фактите на Вашия коментар!

(очаквайте продължение)