На заседанието имаше представители от Обществения съвет, от ЦНЖ и от Столична община. Освен това, в дискусията участваха и г-н Хюсеин Исмаил – зам. обмудсман, г-жа Мира Попова и представители на Съюза на слепите и други неправителствени организации.

Председател на Обществения съвет  г-жа Анета Георгиева – общински съветник

Присъствали от ЦНЖ – Лиза Бочева, член на Обществения съвет, Ваня Пандиева и Ива Дойчинова

Представители на Столична община: Албена Атанасова, зам. кмет по социалните дейности,  Минка Владимирова и автори на промените в наредбата АНЖ

В обсъждането активно се включиха  Хюсеин Исмаил – зам. обмудсман, Мира Попова и представители на Съюза на слепите и други неправителствени организации.

В началото на обсъждането автори на промените в Наредбата АНЖ обобщиха предлаганите от тях основни промени в наредбата:

Създават се две социални услуги: “Асистент за независим и активен живот” – за лица над 18 г. и “Асистент за независимо детство” – за лица до 18 г.

 1. Ползвателите на други социални услуги вече не се изключват от АНЖ. Когато  изтече срокът на действие на другата услуга те автоматично се включват в списъка на чакащите за АНЖ;
 2. Въвежда се перманентен прием за периода септември – юли;
 3. Прави се промяна в приложенията;
 4. Включва се доброволчеството като активна социална дейност, която носи точки;
 5. Отменя се самооценката на кандидата. Според новите правила оценката на кандидата ще се прави по следния начин:
 • провежда се анкета от социални служители с кандидата;
 • въвежда се измерител на потребностите като точките са с фиксирана максимална стойност;
 • въответствие с него се извършва предложение за оценка на кандидата от социалните работници и се представя пред комисия, която взема окончателно решение за точките;
 • кандидата за услугата може да направи възражение на анкетата и тогава се назначава нова анкетна комисия от други двама социални работници;
 1. Засилват се контрола и проверките не само на ползвателя, но и на кандидата за услугата. За деклариране на неверни данни ще се губи правото за ползване на услугата за 2 г.;
 2. Посещението в центрове за професионална квалификация вече ще носи точки за активна социална дейност;
 3. Отпускат се точки за родителска и приемна грижа.
 4. Има новости и в отчета за асистентите. Въвежда се таблица с кодове за различните видове дейности на асистента.

След изложението на служителите на общината започна обсъждането на промените. Първа взе думата Мира Попова със следните питания и забележки:

 1. Дали терминологията в новите две услуги е достатъчно прецизна. Мира отбеляза, че нея я притесняват формулировките “независимо детство” и “независим и активен живот”;
 2. Защо трябва да се кандидатства отново, при положение, че няма промяна в обстоятелствата? На този въпрос представителите на общината отговориха, че е необходимо да се подаде отново заявление, а не е необходимо да се прилага всички документи;
 3. Твърде буквалното изискване за отчетност кара хората откровено да лъжат, според Мира.  Едва ли хората толкова буквално успяват да “изпълнят” часовете за ходене на лекар, зъболекар, театри и т.н. На този въпрос Минка Владимирова репликира, че отчетността е необходима, за да не лъжат потребителите на услугата. “Наредбата, каза тя, се възприема като  форма за допълнителни доходи”. На това изказване Мира светкавично репликира: “Моля да ми се извините” и продължи: “Необходимостта от асистент не може да се предвиди толкова буквално като дейности. Например никъде няма време за разходки, екскурзии, ходене на гости, дори на любовна среща… Затова също има нужда от асистент! Не може да се опише един човешки живот в желаните от общината категории”, категорична беше тя.

След това представителя на ЦНЖ в Обществения съвет Лиза Бочева обобщи накратко становището на организацията за новите промени в АНЖ. Прилагаме тук документа, който ЦНЖ изпрати в общината.

На нашето становище Албена Атанасова реагира с покана да представим своите “конструктивни предложения”. Според нея е лесно да се критикува и далеч по-трудно да се съдейства на авторите на наредбата. В този ред на мисли припомняме, че ЦНЖ е автор на първата наредба АНЖ. След промените, които общината наложи на този първи вариант, ЦНЖ винаги е подавало писмено и в адекватната юридическа форма своите предложения за корекции не само към авторите на наредбата, но и към всички общински съветници. Тези предложения не доведоха до никакво съобразяване от страна на общината и това изведе много от ползвателите на услугата на протест с вериги през юли 2011 г.

Ваня Пандиева от ЦНЖ също все думата със следното становище: “Смисълът на такава наредба е да овластява хората с увреждания и да им дава независимост от семействата.”Прекалената буквализация от страна на общината изисква от хората да “вкарат живота си в часове”, което е абсурдно. Тук от залата се чуха предложения да се помисли дали да не остане наредбата в предишния си вариант от 2011 г., т.е без отчитане на дейностите по коефициенти.

Към  финала думата взе Хюсеин Исмаил – зам. омбудсман. Той сподели, че за него е стъпка в правилна посока отделянето на децата и възрастните в отделни наредби, а също така, че се дават точки за родителска грижа.  “Съжалявам, каза той, за хората с по-тежки увреждания, които не могат да се вредят в сега съществуващата наредба.  Дават се твърде много точки за работа и социална дейност и твърде малко за компенсиране на базовите човешки потребности. Това съдържат повечето от жалбите, подадени при нас, каза г-н Исмаил. Аз съм склонен да инициирам по-широка дискусия по наредбата АНЖ в институцията Омбудсман на Република България, ако има интерес от всички тук”.  Лиза Бочева допълни, че ЦНЖ е готово да съдейства за срещи с европейски представители на добрите практики в областта услугата Асистент за независимия живот.

На тези предложения Албена Атанасова изрази съгласие за участие във всяка подобна инициатива и каза, че наредбата в този си вид ще отиде за обсъждане към комисиите в общината. Това, според нея, по никакъв начин не пречи на дискусиите по текстовете. Тя покани още веднъж всички присъстващи да подадат своите предложения писмено до 13 юни, когато ще има ново обсъждане.

В заключение представител на Съюза на слепите в традиционен стил похвали общината за изключителната й експертност в разработването и прилагането на услугата АНЖ и подчерта безрезарвната им подкрепа за всичко, което тя прави.