В електронната страница на Агенцията за социално подпомагане като трета новина четем: Проект за 65 милиона лева ще предоставя интегрирани социални и здравни услуги. По-нататък сайтът обяснява, че „Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.“

Повече…