Скандал избухна на последния обществен съвет в Столична община по промените в наредбата за асистент за независим живот. Сред присъстващите бяха Минчо Коралски – изпълнителен директор на АХУ, Албена Атанасова – заместник кмет по социалните дейности, Анета Георгиева – общински съветник от ГЕРБ, Минка Владимирова – дирекция социални дейности и представители на неправителствени организации и сдружения на хора с увреждания.

Г-жа Капка Панайотова от Център за независим живот се опита да изложи предложения за промени в текстовете, мотивирани с намаляване на бумащината и излишното формализиране и усложняване на процедурите. Текстовете бяха прецизирани с юрист и дълбоко осмислени от досегашни потребители на услугата. До реално обсъждане обаче не се стигна, защото представителите на общината и г-н Коралски не пожелаха наистина на чуят логиката и смисъла на предложените промени.  Те действаха от позицията на хора, взели окончателните си  решения и не допуснаха аргументиран диалог по проблемните текстове. Това напълно обезмисля провеждането на Обществен съвет, който по смисъла на дейността си, трябва да „дава становища по предложения, които имат отношение към достъпността и интеграцията на хора с увреждания, изработени от други организации или съветници” /т.6 от правилника за дейността на Обществен съвет по достъпност и  интеграция на хора с увреждания към Столичен общински съвет/

В този контекст доста странно прозвуча изказването на г-жа Анета Георгиева /общински съветник от ГЕРБ/ за това, че документът вече е влязъл за „печат“, което прави всякакви поправки по него нежелани и безсмислени. Г-жа Минка Владимирова пък аргументира промените в наредбата с това, че не е редно едни и същи хора да ползват услугата „асистент за независим живот”, а да се включват различни групи хора с увреждания, защото пари няма за всички. Това твърдение поставя под въпрос обективността при оценяване на възможността за независим живот и социална активност на кандидатстващите.  Може би социалният екип в общината има идея за редуване по неясен принцип и за накърняване на човешките права на хората с увреждания, като им се „подарява” по някоя и друга година, а след това услугата спира. Нека още веднъж припомним, че има хора с увреждания, които не могат да се обслужват физически сами – хигиена, хранене, ходене на работа. Техният интелектуален и емоционален капацитет обаче, по нищо не ги отличава от другите членове на общността.  Достойният им живот се гарантира от Конвенцията  за правата на хората с увреждания на ООН, която задължава правителствата да осигуряват равнопоставеност, адекватен стандарт на живот, мобилност и рехабилитация за всеки.

При очевидната липса на общо разбиране на тези ценности и липсата на диалог в залата, представителите на ЦНЖ – Капка Панайотова и хора с увреждания в инвалидни колички напуснаха съвета. Белег за арогантност бе и факта, че в залата се пушеше, което е забранено по закон в сградата на столична община, а и определено е тормоз за хората в колички.

Пред заплахата от пълен и скандален провал на Обществения съвет – като идея и практика, ангажимента за арбитър в спора пое столичният кмет г-жа Фандъкова. Тя прие спорещите страни на кратка и оперативна среща в кабинета си и помогна да се вземат такива решения за промени в Наредбата, които са в полза на здравия разум и консенсуса с представителите на хората с увреждания.

Ето кои са важните идеи, които ще залегнат в промените на Наредбата за Асистент за независим живот, с които се ангажира г-жа Фандъкова:

– Въвежда се нова точкова система, която ще оценява индивидуалните нужди на всяко лице с увреждания за асистент за независим живот. Тя ще определя кои от тях ще получат достъп до услугата и в какъв размер;

– Оценяването се извършва в два аспекта – самооценка на лицето с увреждания по точковата система, трансформиране на точките в часове за асистентски услуги, което се прави от нарочна комисия, в присъствието на кандидат-ползвателя и вписване на часовете в карта на потребностите. В случай че кандидат-ползвателят не желае да присъства на заседанието на комисията, той трябва да заяви това в писмен вид. Окончателното решение на комисията трябва да съдържа задължителен реквизит – брой на определените часове. Решението на комисията е валидно до промяна на обстоятелствата, които налагат подаване на ново заявление, нова самооценка и ново решение с определен брой часове (съответно повече или по-малко). Ако лицето с увреждания не е съгласно с постановените часове, може да обжалва решението чрез комисията до кмета;

– Документите и самооценката се правят от всички, желаещи на ползват услугата, в периода между 1.09 до 31.10 2011 г. За 2012 г. и следващите години – отново в периода от 01.09. до 31.10. на съответната година – ползвателите подават единствено и само заявление, че имат желание и нужда да ползва услугата и през следващата година, с което декларират, че няма промяна в обстоятелствата на тяхното ежедневие и че документите, подадени с първоначалното заявление и самооценката им са валидни и към момента на подаване на последното заявление. Социалните служби ще извършват периодичен контрол за достоверността на документите и евентуална промяна в обстоятелствата – здравословно състояние на ползвателите, ангажираност и др.

Г-жа Фандъкова лично пое следните важни ангажименти по повод наредбата за АНЖ, достъпността на града и интеграцията на хората с увреждания:

– В близко бъдеще да бъдат рaзработени две различни наредби за Асистент за независим живот – едната за деца с увреждания, а другата за възрастни. Това се налага предвид различните потребности на двете категории потенциални ползватели;

– Бюджетът за услугата АНЖ няма да се свива в следващите няколко години, само може да се увеличава;

– Да се проведат обучения на ползвателите на услугата, асистентите и социалните работници с помощта на неправителствени организации и с финансиране от европейски фондове;

– До края на месец август да се направят промени в правилата за ползване на специализирания транспорт в столицата – по-дълго работно време, както и възможност за ползване на услугата през уикенда;

– До края на октомври да има асансьор на проблемната станция на метрото при спирка Сердика, а в бюджета догодина ще се заложи изграждане на съоръжения там, където такива липсват.

– Незабавно да се пристъпи към изграждане на достъпни тротоари по ул. „Г. Раковски” и бул. „В. Левски”.