Центърът за независим живот работи по проектозакон за личната помощ.

Какво е лична помощ?

Това е качествено нова услуга, радикално нов, различен механизъм за овластяване и самоопределяне на хората с увреждания, който няма еквивалент в предлаганите досега услуги в страната. Той е важен и необходим инструмент за постигане на равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания в обществения живот.

Какво е направено?

….Социалната политика рядко се прави от хора, които пряко зависят от нея. Поради тази причина съществуващите нормативни текстове, социални програми и практики са изпълнени предимно с мерки и услуги, които подкрепят повече зависимостта, отколкото независимия живот на хората с увреждания.

Какво се прави?

За първи път в България инициативни хора с трайни физически увреждания – самите те потенциални ползватели на лична помощ, започват активни целенасочени действия за постигане на законодателни нововъведения, чрез приемане на изработен от тях самите проектозакон за лична помощ с професионалното и експертно сътрудничество на група от юристи. Фокусът на този политически документ е да се създаде правна и финансова рамка, която да гарантира правото на лична помощ на хора с увреждания, които искат да управляват сами живота си и да имат контрол върху помощта, която им се осигурява от държавата.

Защо закон?

Законът ще развие и утвърди принципите на независимия живот.
Законът ще даде право на хората с увреждания да контролират живота си, да имат достъп до работни места, образователни институции, до места за отдих;
Законът ще защити статута на хората с увреждания като пълноправни граждани на страната;
Законът ще регламентира отношенията между ползвател, асистент и държава;
Законът е политически акт. Политическата воля е законовото средство, чрез което в рамките на демократичното общество могат да се защитават интересите на различните групи в това общество.
Законът ще превърне хората с увреждания от пасивни консуматори на обществени средства в активни данъкоплатци.
Законът ще се впише в практиките на Европейския съюз. Приемането му ще покаже, че страната ни създава условия за развитие на хората с увреждания.

Кой стои зад проектозакона?

Представители на граждански организации, които от години работят за промяна на нагласите към хората с увреждания чрез активни застъпнически действия в подкрепа на техните човешки права и достоен живот: Център за независим живот – София, фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин и сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък.