На 26 януари парламентът ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания с пълен консенсус. Де факто това означава, че българското Народно събрание застава зад равнопоставеността на правата на хората с увреждания у нас. Конвенцията е документ, който задължава държавите да установят стандарти и механизъм за контрол върху правата на хората със специфични нужди.

Този акт на ратификация задължава българската държава да уеднакви законодателтвото с европейското в тази сфера. Очакваме от Министерство на труда и социалната политика да разработи двугодишен план за действие по прилагането на конвенцията до 1 август т.г. Тъй като всички ние като общество сме заинтересовани това наистина да се случи, и стандартите на независимия живот да бъдат наистина спазвани, нека ви припомним чл. 19 от конвенцията.

Чл. 19 Държавите – страни по настоящата конвенция, признават равните права на всички хора с увреждания да живеят в общността, с възможности за избор, каквито имат всички останали български граждани, и се задължават да предприемат ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за пълноценно упражняване на това тяхно лично право и за пълното им включване и участие в общността, вкл. чрез осигуряване на:

– Възможност за хората с увреждания да избират, равноправно с всички останали граждани местожителството си, къде и с кого да живеят, като не биват задължавани да живеят при конкретни условия;

– Достъп за хората с увреждания до набор от услуги в дома, в социални заведения и услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участие в живота на общността, за да се избегне тяхната изолация и сегрегация;

– Равен достъп за хората с увреждания до всички обществени услуги и публични обекти по начин, съобразен с техните нужди.

Малко коментиран, но важен факт е, че ратифицирайки Конвенцията, Народното събрание на РБ „пропусна” да направи това с Факултативния протокол към нея. Обичайната практика е двата документа да бъдат приемани заедно. Според текста на Факултативния протокол всеки европейски гражданин може да предяви претенци, ако неговите права по конвенцията не са били спазени и защитени от националните съдилища.  Това означава, че Комитетът на ООН не може да стартира процедура по разследване на нарушени права на хора с увреждания у нас.