ОФИЦИАЛНА ПОКАНА

КЪМ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪСТАВА НА НСИХУ

Уважаеми дами и господа от национално представениТЕ организации на и за хора с увреждания,

във връзка с внесеното от вас становище до министъра по управление на средствата от ЕС, Томислав Дончев, относно “Проекти на Стратегия за подкрепа за развитието на гражданските организации в България за периода 2012-2015” и “Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор”, предоставени за обществено обсъждане,

ВИ ПРИЗОВАВАМЕ В СРОК ДО 20.07.2012 Г. (ЩЕДРО ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ТРИ СЕДМИЦИ ВРЕМЕ!) ДА ПРЕДСТАВИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, В ТОВА ЧИСЛО И НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

1. Решение на държавен орган за определяне на статут на “трети социален партньор” на национално представените организации на и за хора с увреждания. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 отрежда на национално представените организации на и за хора с увреждания консултативна роля, но не и статут на социален партньор по смисъла на Определение за понятието социални партньори: http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=154&langId=bg и смисъла, упоменат в Кодекса на труда, Глава първа – Общи положения, Тристранно сътрудничество, чл. 3, ал. (1);

 2. Списък на останалите 44 нормативни акта, в които твърдите, че този статут е уреден.

И накрая бихме искали да уточним за широката аудитория, че принципът на финансиране на каквато и да била НПО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪПОСТАВИМ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. За справка: Закон за политическите партии, Глава трета, имущество, финансиране и разходване на средства, чл. 25, ал. (1); чл. 26.

Становището можете да прочетете тук.