Екип на Центъра за независим живот осъществи оценка на асистентските услуги за хора с увреждания в България. Резюме на оценката може да се изтегли от тук, а пълният текст на доклада, заедно с приложенията към него – от тук.

Оценката изследва схемите за „личен асистент” и „социален асистент” от гледна точка на социалния модел, независимия живот и живота в общността, използвайки за „златен стандарт” шведския модел на личната помощ. Основният извод от направения анализ е, че оценяваните схеми поставят потребителите с увреждания в пасивна, подчинена и зависима позиция и не решават ефективно, а в някои случаи дори задълбочават проблемите на зависимостта и социалната изолация, с които се сблъскват хората с увреждания в България. Основната препоръка на оценката е да се разработи алтернативна национална политика на личната помощ, която да следва принципите на социалния модел, независимия живот и живота в общността. За целта е необходимо приемането на закон за личната помощ и осигуряването на адекватни институционални механизми за неговото изпълнение.