Международният мониторинг на правата на хората с увреждания (ММПХУ) измерва степента, до която националните държавни прилагат в своето законодателство международните правни норми за гарантиране правата на хората с увреждания. Резултатите се публикуват в регионални доклади, а тазгодишното издание е посветено на Европа.

Докладът е първият по рода си, който обхваща изцяло нивото на включване на хората с увреждания, живеещи в 14 европейски държави. България се класира на 12-то място по отношение на социалното включване на хората с увреждания. В България, хората с увреждания представляват малко над 10 процента от населението, като различни официални източници на информация подават различни цифри. Повечето от тях попадат в най-ниските слоеве на обществото по отношение на доходи, образование и индикатори за благосъстояние. По този начин българите с увреждания формират огромен дял от безработните и получателите на социални помощи. Както средата, така и социалните инфраструктури са все още в процес на развитие, за да приемат хората с увреждания по един включващ начин.

През декември 2006 г. Генералната асамблея на Организацията на обединените нации прие първата по рода си Конвенция за защита правата на хората с увреждания и повишаване на информираността в сферата на уврежданията. Целта е да бъде премахната дискриминацията, с която приблизително 650 милиона хора с увреждания по света се сблъскват ежедневно и да гарантира, че хората с увреждания са пълноправни членове на обществото. В края на септември 2007 година България подписа Конвенцията, но предстои нейната ратификация от Парламента, за да стане тя част от вътрешното законодателство на страната.

„Заключението в доклада за Европа разкрива, че трябва и може да се направи много повече, за да станат обществата по-включващи за хората с увреждания,” казва д-р Уилям Кенеди Смит, основател на ММПХУ. “Предходните докладите се оказаха добър инструмент за законодателни промени, което ни кара да се вярваме, че и тази година документът ще се окаже добър стимул за реформи.”

Международният мониторинг на правата на хората с увреждания (ММПХУ) се осъществява в сътрудничество между Международната мрежа на хората с увреждания (ММХС), Световната организация на хората с увреждания (Disabled People’s International – DPI) и много други международни и национални групи на хора с увреждания. Целите на ММПХУ са да популяризира пълноценното включване и участие на хората с увреждания в обществото и да насърчи прилагането на международното законодателство, с което да се гарантира, че правата на хората с увреждания се зачитат и спазват. ММПХУ се стреми да очертае и измери значимите факторите за хората с увреждания на международно ниво, като същевременно укрепи и мрежата от правозащитници, така че човешките права и социалното включване на хората с увреждания да попаднат по-високо в дневния ред на политиците.

Повече от 60 застъпници за правата на хората с увреждания от Латинска Америка, Азия и Европа са обучени да събират и анализират информация, да изготвят доклади и да упражняват застъпничество.

Пълният текст на регионалния доклад за Европа (на английски език) можете да намерите на адрес www.idrmnet.org. Резюмето на доклада (на български) можете да изтеглите от тук.